ЗА БОГОМИЛСТВОТО

Творецът на всичко видимо и невидимо, чрез своята същност Светлината, изпраща жизнени вълни, които стимулират и регулират Живота на Земята в различни области – органическа, културна, духовна, социална. Развитието на всяка една раса и култура се обуславя именно от тези светлинни вълни. Всяка една вълна е родена от съответен творчески импулс, който предизвиква растеж и развитие, които са отличителните белези на съответна култура.
В развитието на Бялата раса, до сега са изпратени четири творчески вълни. Първата вълна е създала културата на древния свят – Египет, Индия, Халдея, Персия, Асиро-Вавилон, Гърция, Рим. Тогава в Египет са изнесени принципите на Божественото учение от Великия Учител Хермес. Втората вълна се проявява с център Палестина от времето на Мойсей. Има за задача да подготви идването на Христос, след което да разнесе Божественото Учение донесено от Христа. Третата вълна идва, когато на мястото на Римската империя възникват новите държави.
Тези нови народи, един от които е българският, пълни с девствена енергия, са обект на третата вълна. Тази вълна е започнала да работи още със създаването на Българската държава. След това се изявява чрез Светите братя Кирил и Методий, за да може да се преведа на разбран език Словото Божие –голямата Светлина.
Тази вълна се изразява в България най-силно в лицето на Богомилите, Учител и Апостол, на които се явява Боян – Вениамин, най-малкият син на цар Симеон, познат от преданията като Боян Магът. Поп Богомил е бил негов пръв помощник и разпространител на Учението. Боян Магът е завършил Магнаурската школа.
Лиутпранд Епископ Кремонски (средновековен духовник, историк и дипломат на римската империя. Владеещ гръцки, е изпращан като посланик в Константинопол: за първи път през 949 г. от Беренгар II. Книгите, написани от Лиутпранд, съдържат сведения за българската история), посланик на император Отон Втори, който идва два пъти в Преслав и няколко пъти във Византия силно се интересува от личността и делата на Боян. От него са останали няколко думи, класифициращи го: „А Вениамин – Боян беше силен в магия, вълшебство и тайно очарование“ – пише той.
Знае се, че десет години по-късно след тези времена, същият този епископ тайно посетил Боян във Византия и е получил от него магичен жезъл и пръстен.
Лиутпранд – разнесъл в своята родина ученията на Боян и е разпратил ученици да основат центрове и да популяризират първите легенди за него:
Боян–Вениамин е един Велик Посветен, на когото са разкрити всички тайни на Трите Свята. Той е бил във връзка с Великите Разумни Същества на Космоса и се ползва от тяхната сила и подкрепа. Познава скритите сили на Природата и ги ползва за благото и доброто на хората. Той може да лекува всички болести и да възкресява мъртви. Той е господар на формата и може да става видим и невидим, да се пренася на далечни разстояния и да заема каквато форма пожелае.
Учителят Петър Дънов казва за Боян, че имал мисията да повдигне българския народ. На българските пазари във Византия са виждали Боян често да ходи в широките подземия на един склад за копринени платове и да общува с двама непознати, заметнати с покривала, които го посещавали и в двореца, където той живеел. Често ги виждали във Византия заедно, винаги мълчаливи. Това направило впечатление на неговия Учител Николай Мистик, който започнал да се безпокои за ученика си. На два пъти със спътниците си Боян напущали Византия и отивали някъде на изток. Един ден след едно такова пътуване Боян се завърнал сам и върху ръката му блестял пръстен с оникс и изумруд, белег на високо посвещение а на лицето – черно покривало, символ на дискретност и пазене на тайна. От тези двама непознати нам окултни учители, Боян получил ключовете на Великото Дело и станал Посветен.
Знае се от окултната наука, че в областта Дамаск – Сирия, в етерния свят има един окултен център. Там, Христос се явява на Апостол Павел, от там Боян е получил своето Посвещение. Там по-късно и Християн Розенкройц получава своето посвещение.
Следва да се отбележи, че – чешките братя, квакерите в Англия, илюминатите в Германия и Розенкройцерите са произлезли все от Богомилите. Реформацията също показва Богомилски дух.
В книгата „Богомилство и Богомили“ от епископ Симеон, псевдоним на професор Николай Райнов, се разглежда Богомилството от окултно гледище. Той твърди, че основател на Богомилството е Боян-Магът, както казва и Учителя Петър Дънов и разглежда доста подробно неговият живот и дейност, а Поп Богомил е разпространител на идеите на Боян.
Боян не е бил магьосник, както обикновено го наричат, а Маг, човек, който е имал знания и познания за силите на Природата, човешкото тяло и е разполагал с тях. Той е Великият Посветен, който основава първата окултна школа в България. Продължител на делото на Кирил и Методий, той дава едно Велико Знание на българския народ, което да го повдигне в Пътя на Светлината.
След като Боян се върнал в Преслав от Византия, където получил своето посвещение от непознатите, един ден посвещава патриарх Стефан и измолва от него манастира „Св. Параскева“ (с.Копривец между Велико Търново и Русе) за свое усамотение и молитва. От тогава този манастир става център на новото Учение. Там се срещат първите ученици. Там външните, след като приемат учението и получат известно посвещение според степента на своето развитие, дават обещание за послушание и мълчание.
Там дохождат и двамата непознати спътници на Боян, които го извеждат от Византия в Сирия, като изричат пред учениците тайни слова, които трябва да възкресят душите на българите за Нов Живот и да родят духовната зора на българите. Кои са тези двама непознати сирийци, чиито имена не знаем, чиито дела не може да отречем и чиито учение е пуснало кълнове от северния полюс до екватора и от Китай до Мексико. Те същите се знае, че са присъствали при Тайната на Голгота и са Първомайсторите на Светата Тайнопис и западът не познава Велика мисъл, дело и устрем, които да не се съобразяват с техните думи, жест, благословения. Те са двамата братя на Светото западно предание, което на мистичен език се нарича „Северно Сияние“ и се бележи със знака изумруд. Те са двама от Учителите на западното езотерично предание. Общо тези учители са четирима, един от които е този, който западът нарича Князът, познат като Християн Розенкройц. От всички запознати с въпроса се знае, че Розенкройцерите са едно от най-тайните езотерични братства и видимо от казаното те са разклонение на Богомилството.
Истинската дата на основаването на Богомилското общество трябва да се търси през 928г., когато патриарх Стефан отстъпва на Боян манастира „Св. Параскева“. В този манастир, Боян на 12.04.928год. среща презвитер Богомил, извикан чрез патриарх Стефан и го призовава за работник на делото, на която покана той се отзовава с готовност, както на времето братята Заведееви Йоан и Яков се отзоваха на поканата на Христа. Боян му обяснява учението и неговата мисия и му съобщава, че двамата Учители другата вечер ще присъстват там.
На 13.04.928г. двамата непознати се явяват в подземната зала на манастира и там намират Боян, Богомил, патриарх Стефан, Симеон Антипа, Василий Византиец, Гавраил Лесновски, Никита Странник, Хамерон Дубровнишки, Михаил Унгарец, Петър Осоговец, Теодор Преславски и Светомир Македонец – всичко дванадесет. Двамата непознати приемат клетвата – обещание на дванадесетте и дават на Боян онези двадесет и две таблици, които езотерично се наричат Богомилско Таро, легендата за Стефанит и Ихнилат и първообраза на Йоановото евангелие. Те слагат върху олтара Петолъчна звезда, около която се виждат зодиакалните знаци и дванадесет чаши, който символ обладава голяма магическа сила. После двамата непознати благославят присъстващите и си отиват. Това е тяхното последно идване в България.
Така се е зародило Богомилското общество, което постепенно се увеличава и развива огромната си дейност и мощ. На 11.02.929г. Боян изпраща по света първите Апостоли на Богомилството. И народите започнали да разбират, че за да се живее чисто и разумно не е мъчно, достатъчно е да се живее естествено. Езотеричното учение е само за пробудени души, които са подготвени да разберат и приложат Божествените Закони. Затова и Богомилите като всички окултни школи са имали два вида литература – една за учениците на школата, а другата за профаните. И в едната, и в другата се изнасят едни и същи истини и принципи, но по два различни начина в зависимост от степента на съзнанията на слушащите.
Според богомилската езотерика битието има две страни – видима, представлява видимия свят и невидима, която се състои от седем полета. Във видимия свят се намират минералите, растенията, животните и човека, а в невидимия свят живеят различни духовни същества, в различна степен на развитие, които образуват т.нар ангелска йерархия. Бог прониква, както видимия, така и невидимия свят и е същината на всичко съществуващо. За да се създаде, каквато и да е форма е необходимо действието на две противоположни сили с еднакво напрежение. Едната сила действа като вътрешно напрежение, а другата – като външно налягане и формата е едно уравновесяване на тези сили. Ето защо светът е поле на действие на сили и разумни същества, а формите са резултат на техните дейности. Тези два рода сили, които създават формите произлизат от двата първични принципа – които са двете ръце на Бога, чрез които Той се проявява. Според Богомилските разбирания това са Първият и Втория принципи. Физическият свят е създаден от отрицателните сили на битието, защото имат центробежно движение. И така създават материята, а духовният свят е създаден от положителните сили, които иман центростремително движение. Първите сгъстяват материята, а вторите – разреждат и организират материята. И от апокрифите се вижда, че Сатанаил, който е представител на отрицателните сили не върши нищо без съгласието и помощта на Бога, следователно той не е никакъв противник, а слуга на Бога. Той е само едни изпълнител на Божията воля. Така разбират Богомилите ролята на Сатанаил. И когато се казва, че Сатанаил е създал човешкото тяло, има се предвид дейността на първия принцип, който сгъстява материята, за да могат да се получат формите. Първият принцип сам по себе си е тъмен и носи вътрешна тъмнина, а Вторият принцип всякога носи Светлина. Когато Първият принцип взема надмощие в човешкото сърце, човек става сух, корав, започва да се втвърдява. Когато Бог приключи работа с Първия принцип, започва да действа Втория. Чрез Любовта започва да организира сътворената форма. Това е борба, която действа навсякъде в света. Явява се във всички слоеве на обществото – навсякъде. Бог ще продължи работата с втория принцип, докато организира нашата същност и ние получим безсмъртие. Първият принцип е във вечно движение. Но животът се проявява във втория принцип – в съграждането на нещата. Всеки трябва да съедини тези два принципа. Само тогава ще проявим Божествената Светлина.
Двата принципа са във вечна борба, докато вторият принцип вземе надмощие. Но тези два принципа са двете ръце на Великата Разумност, която ръководи всички световни процеси. И тази Велика Разумност се изявява с втория принцип, а първият е само една сянка, за да изпъкне реалността.И за да си изясним Богомилството като същност трябва да си припомним Мойсей – създаването на света в седем дни и християнското учение дадено в първата глава на евангелието на Йоан.
Богомилството е било против извратеното и фалшифицирано учение за Христа и е имало стремеж за живот според евангелието. Богомилите слагат морала за основата на своя личен и обществен живот. Подражавайки във всичко на Христа. Те отричат целия езически култ в християнството – тайнства, обреди, свещи, кандила, икони, мощи и т.н. Те знаели, че тези неща са свързани с тъй наречената церемониална магия и нямат място в религията, която има единствената задача да облагороди човешкото сърце, да го възпита с морални и нравствени норми и подбуди към доброто и общочовешката братска любов. По такъв начин Богомилите освободили човешкия ум от чудото, тайнствата и човешкия авторитет. Със снемането на наложените догми върху мисълта и съвестта, Богомилите тласнали европейския свят с векове напред по отношение на морала и интелектуалния прогрес. Те поставили свободата, като единствено условие за интелектуалната и морална култура, отричайки правото на опекунство, както на държавата, така и на църквата върху мисълта на човека. Те са тези, които са съединили науката и религията, като признали за Боговдъхновено всяко откритие на човешкия гений.
28.09. 2011 год.

Автор Известен

/попитайте и ще ви се каже./

Check Also

Омагьосаното царство на Николай Райнов влиза в изложба /24 chasa/

28.02.2019 Мила Манолова Изложба показва изкуствоведа като художник по повод 130-годишнината от рождението му в …

One comment

  1. Кой е авторът?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.